Dear Visitors!

We are about to change our Internet address.

Please visit us at: http://www.gilsonsociety.com/

 

Człowiek w Kulturze* - rocznik poświęcony klasycznie rozumianej filozofii i kulturze. Ukazuje się od 1993 roku. Jest wydawany przez Fundację "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki KUL. Edycja: grudzień danego roku.

Man in Culture* is an annual journal focused on classically understood philosophy and culture in the service of the person today. It has been published each December since 1993 by The Lublin School of Christian Philosophy Foundation in concert with Chair of the Philosophy of Culture and Art at John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.

Skład Rady Naukowej / Scientific Council:

Robert A. DELFINO (St. John’s University, NY, USA)

Henryk KIEREŚ (KUL, Polska)

Andrzej MARYNIARCZYK SDB (KUL, Polska)

Bogdan PIOTROWSKI (Universidad de La Sabana en Bogota, Kolumbia)

Vittorio POSSENTI (l’Università Cà Foscari di Venezia, Włochy)

Peter A. REDPATH (Adler-Aquinas Institute, CO, USA)

 

Zespół redakcyjny / Editorial Board:

Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) - redaktor naczelny

Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) - z-ca red. naczelnego

Imelda CHŁODNA (KUL) - sekretarz redakcji

 

Redaktor językowy / Linguistic Editor:

Aneta PIĄTKOWSKA - język polski

 

Adres Redakcji / Mail Address:

Katedra Filozofii Kultury i Sztuki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

 

ISSN 1230-4492

 

* Punktacja MNiSW: LINK

* Czasopismo indeksowane w: BazHum, CEEOL, Index Copernicus, ERIH PLUS

* H-index: LINK