Nr 25

 

„Człowiek w Kulturze” 25 (2015)

Jan Paweł II wobec totalitaryzmów

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

Piotr Jaroszyński - Uniwersytet a totalitaryzmy

Peter A. Redpath - Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie dla KUL, polskiego Narodu i Zachodu

Andrzej Maryniarczyk SDB - Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II

Artur Mamcarz-Plisiecki - Jan Paweł II wobec ideologii. Argumenty filozoficzne i teologiczne

Paweł Skrzydlewski - Religia w życiu osoby ludzkiej a totalitarny ład życia społecznego

Marek Czachorowski - Współczesna etyka a totalitaryzm. Diagnoza Jana Pawła II

Zdzisław Klafka CSsR - Media a totalitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II

Henryk Kiereś - Karola Wojtyły i Jana Pawła II sztuka i myśl o sztuce jako laboratorium antropologicznym

Ks. Jan Sochoń - Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej

Richard Fafara - Polska 1979-1989. Polski papież i amerykański prezydent

Paweł Bortkiewicz TChr - Błąd antropologiczny jako podstawa totalitaryzmu

Piotr Stanisław Mazur - Totalitarna koncepcja człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II

Robert T. Ptaszek - Dlaczego demokracja w post-chrześcijańskiej Europie coraz bardziej przypomina totalitaryzm?

Imelda Chłodna-Błach - Solidarność jako troska społeczna – antidotum na totalitaryzm

Varia

Barbara Kiereś - Personalizm jako odpowiedź na antyedukację

Piotr Jaroszyński - Mit o Anteuszu z perspektywy polskich losów

Tadeusz Kowalewski - Aree tematiche włoskiej socjologii edukacji na przykładzie poglądów E. Besozzi i V. Cesareo

Małgorzata Zielonka - Rola wychowawcy i nauczyciela w personalistycznej koncepcji edukacji Antonia Rosminiego

Alina Kruszewicz-Kowalewska - Immanuela Kanta koncepcja osoby jako nomen dignitatis

Bogumił Chmiel - Boskość i kultura. Struktura realizacji duchowej w myśli tradycjonalizmu integralnego

Anna Kaleta - Klasyczna a współczesna koncepcja sztuki w świetle poglądów św. Jana Pawła II

Damian Zakrzewski - Medialny obraz świata i środki go tworzące

Nr 24

 

„Człowiek w Kulturze” 24 (2014)

Cywilizacje wobec multikulturalizmu

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

Piotr Jaroszyński - Multikulturalizm: poza cywilizacją? / Multiculturalism outside of civilization?

Andrzej Maryniarczyk SDB - Osoba a wielokulturowość / Person and multiculturalism

Henryk Kiereś - Uwagi w sprawie kryterium oceny kultury – w związku z tzw. multikulturalizmem / Comments on the criterion of culture - in connection with the so-called multiculturalism

Mieczysław Ryba - Multikulturalizm w Europie Zachodniej – historia i teraźniejszość / Multiculturalism in Western Europe - history and present

Krzysztof Bieliński CSsR - Multikulturalizm: czas Apokalipsy? / Multiculturalism: a time of the Apocalypse?

Paweł Skrzydlewski - Ideologie wielokulturowości a destrukcja polityki Zachodu / Ideologies of multiculturalism and the destruction of Western politics

Kazimierz Maliszewski - Różnorodność kulturowa w Pierwszej Rzeczypospolitej / The cultural diversity of the First Polish Republic

Robert Ptaszek - Alternatywne ruchy religijne jako element współczesnego multikulturalizmu / Alternative religious movements as an element of modern multiculturalism

James P. Kelly - Życie, wolność i dążenie do szczęścia: refleksje o multikulturalizmie w Ameryce / The life, liberty, and the pursuit of happiness: reflections on multiculturalism in America

Stefan Scholz - Wielokulturowość w Niemczech. Społeczeństwo w poszukiwaniu nowej wizji w czasach niepewności / Multiculturalism in Germany. Society in search of a new vision in times of uncertainty

Ks. Piotr Roszak - Ars identitatis. Casus mozarabski a iberyjskie doświadczenie graniczności / Ars identitatis. Mozarabic Casus and Iberian experience of boundarity

Noel Sheth SJ, Wzajemne międzykulturowe relacje pomiędzy katolikami i różnymi kulturami w Indiach / A mutual intercultural leaving between Catholics and Cultures in India

Varia

Ks. Bartosz Kleist - Problematyka Boga  i Jego Słowa w literaturze naukowej, pięknej, użytkowej i osobistej / The problem of God and His Word in the scientifical, beautiful, useful, personal literature

Ks. Grzegorz Szumera - Biblijne i teologiczne tło filozoficznej teorii ‘creatio ex nihilo’ / Biblical and theological background of the philosophical theory of creatio ex nihilo

Henryk Majkrzak SCJ - Przyczyny filozofowania / The reasons of philosophical reflection

Ks. Marcin Sieńkowski - „Czysta praktyczna wiara rozumowa” w polskich przekładach ‘Krytyki praktycznego rozumu’ Immanuela Kanta / A faith of pure practical reason in polish translations of the Critique of practical reason by Immanuel Kant

Wacław Grzybowski - Analogia bytu i kontemplacja w „Wybrzeżach pełnych ciszy” bł. Karola Wojtyły / Analogy of being and contemplation in Shores of Silence by bl. Karol Wojtyła

Sixto J. Castro - Co jest nie tak z: ‘Nie podoba nam się to’? / What is wrong with: we don’t like it?

Wojciech Daszkiewicz - Bronisława Malinowskiego funkcjonalna teoria kultury / Bronislaw Malinowski’s functional theory of culture

Mikołaj Krasnodębski - Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu / Classical culture as the basis of spiritual sovereignty of the university

Anna Wybraniec - Zemsta w ujęciu Feliksa Konecznego, Św. Tomasza z Akwinu i Jana Jakuba Rousseau - porównanie problematyki / Revenge in the terms of Felix Koneczny, St. Thomas Aquinas and Jean-Jacques Rousseau comparison issues

Piotr Szyszkowski - Sportowiec czy gladiator? / Sportsman or gladiator?

Aniela Danielak - Męstwo w życiu i twórczości Marii Rodziewiczówny / Courage in the life and works of Maria Rodziewiczowna

Tomasz Błach - Wczesne panegiryki łacińskie Jana Tomasza Józefowicza (1662-1728) / Early Latin panegyrics by John Thomas Józefowicz (1662-1728)

José Antonio García-Lorente - La filosofía antigua en la configuración del cristianismo primitivo / Ancient philosophy in the process of formation of early Christianity

Sylwetki słynnych myślicieli

Imelda Chłodna-Błach - José Ortega y Gasset – życie i dzieło / José Ortega y Gasset life and work

Iwona Brzozowska - Prezydent Ronald Reagan: czy dobrze przysłużył się światu? / President Ronald Reagan: is well served the world?

Małgorzata Sosnowska - Niezwykłe życie Vincenta van Gogha / The extraordinary life of Vincent van Gogh

Mateusz Kot - Le Corbusier – życie i twórczość / Le Corbusier Life and Work

Nr 23

 

„Człowiek w Kulturze” 23 (2013)

Emigracja i cywilizacje

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

Piotr Jaroszyński (KUL) – Emigracja i cywilizacje: skarb cywilizacji / Emigration and Civilizations: the Treasure of Civilization

Henryk Kiereś (KUL) – Cywilizacyjne przyczyny emigracji. Aspekt filozoficzny / Civilizations’ Causes of Emigration. The Philosophical Dimension

Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) – Homo Viator

Mieczysław Ryba (KUL) – Europa współczesna wobec emigracji – główne problemy / Europe and Emigration – Recent Problems

Peter Redpath (USA) – Globalizacja, nacjonalizm i współczesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych / Globalization, Nationalism and the Present US Immigration Troubles

Thomas Michaud (USA) – Różnorodność w kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych / Diversity within United States’ Culture and Politics

Curtis Hancock (USA) – Nielegalna imigracja oraz jej wyzwania dla amerykańskiej władzy, kultury i gospodarki / Illegal Immigration and its Challenges to American Sovereignty, Culture and Economics

Krzysztof Wroczyński (KUL) – Uwagi o emigracji polskiej i tożsamości narodowej / Notes on Polish Emigration and National Identity

Ks. Wojciech Guzewicz (UWM) – Przymusowe migracje jako forma depolonizacji (XVIII-XX) / Forced Migrations as a Form of Depolonization (XVIII-XX)

Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL) – Powołanie i sens polskiej emigracji według twórców polskiej literatury romantycznej / Vocation and Sense of Polish Emigration According to the Authors of Polish Romantic Literature

Ks. Paweł Tarasiewicz (KUL) – Migracje a drenaż mózgów / Migration and Brain Drainage

Paweł Skrzydlewski (KUL) – Globalizm a naturalne kręgi ludzkiego życia / Globalism and Natural Circles of Human Life

Zofia J. Zdybicka (KUL) – Pomoc intelektualna Polski dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej / Polish Intellectual Help for the Countries of Central and Eastern Europe

Piotr Andrukiewicz CSsR – Media a emigracja na przykładzie Radia Maryja / Media and Emigration: the Radio Maryja as a Case Study

Alfredo P. Co (Filipiny) – Catholicism in Asia: Discoursing the Impacts and Lessons of the Evangelization in China and the Philippines

John M. Grondelski (USA) – Secularizing Sunday and Substituting the Weekend

Peter J. Mango (USA) – Thomism and Taboo

Krzysztof Wroczyński (KUL) – Perspektywy post-pozytywizmu w filozofii prawa / Perspectives of Post-positivism in the Philosophy of Law

Witold Landowski (UAM) - Naczelne formy państwowości / The Principal Forms of a State

Joanna Kiereś-Łach (KUL) – Chaim Perelman

 

Nr 22

 

„Człowiek w Kulturze” 22 (2011/2012)

Rola autorytetu w kulturze

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

Piotr Jaroszyński (KUL) – O autorytet nauczyciela / For the authority of teacher

Henryk Kiereś (KUL) – Autorytet i cywilizacja / Authority and civilization

Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) – Autorytet metafizyki realistycznej / The authority of the realistic metaphysics

Janis (John) Ozolins (Australia) – Rola autorytetu w etyce / Authority and its role in Ethics

Ks. Piotr Roszak (Hiszpania) – Autorytet a poszukiwanie mądrości. Wokół konceptu auctoritas w teologii św. Tomasza z Akwinu / Authority and the pursuit of wisdom. Around the concept of auctoritas in the theology of St. Thomas Aquinas

Corina Yoris-Villasana (Wenezuela) – Kryzys autorytetu / The crisis of authority

Ks. Paweł Tarasiewicz (KUL) – Pseudoautorytet zdemaskowany / The pseudo-authority exposed

Peter Redpath (USA) – Natura autorytetu demokratycznego / The nature of democratic authority

William Sweet (Kanada) – Autorytet z perspektywy Kanady / Authority: a perspective from Canada

Imelda Chłodna (KUL) – Autorytet rodziny – dobro czy przeżytek? / The Authority of Family – the Good whether the Relic?

Zbigniew Pańpuch (KUL) – Początki rozumienia autorytetu w starożytności / The first understanding of authority in the antiquity

Andrzej Stefańczyk (KUL) – Pater familias / The family father

Irena Sławińska – Autorytet nauczyciela / The authority of teacher

Joanna Kiereś-Łach (KUL) – Czy Arystoteles byłby dobrym coachem? / Would Aristotle be a good coach?

Monika Komsta (KUL) – Wstęp do epitafu / The preface to the epitaph

TemistiuszMowa pogrzebowa na cześć Ojca / The funeral oration in the honor of his father

Sergio R. Castaño (Argentyna) – Najwyższa zasada prawomocności politycznej w tradycji tomistycznej. Teologia polityczna Julio Meinvielle (1905-1973) / The highest principle of political legality in the Thomist tradition. The political theology of Julio Meinvielle (1905-1973)

Frank Mobbs (Australia) – Czy osoba racjonalna może być ateistą? – w nawiązaniu do książki Richarda Dawkinsa „Bóg urojony” / Can one be rational and be an atheist? – with reference to Richard Dawkins: The God Delusion

 

Nr 21

 

„Człowiek w Kulturze” 21 (2009/2010)

Jaka tożsamość uniwersytetu?

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

J. Jareño Alarcón, Jaka tożsamość uniwersytetu? / tłum. z jęz. hisz. ks. P. Roszak / What is the identity of university?

Ks. P. Stravinskas, „Ex Corde Ecclesiae” – echo Newmanowej „Idei uniwersytetu” / tłum. z jęz. ang. E. Greń, / Ex Corde Ecclesiae – an echo of Newman’s Idea of the University

C. L. Hancock, Uniwersytet amerykański zdemaskowany / tłum. z jęz. ang. ks. P. Tarasiewicz / The American university exposed

A. Maryniarczyk SDB, Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim / Philosophy (metaphysics) in university education

H. Kiereś, Uczony – suweren czy funkcjonariusz? / The scholar – sovereign or functionary

P. Jaroszyński, KUL w czasach PRL-u – kartka z historii / The KUL in the PRL’s times – a history sheet

Ks. P. Roszak, Uniwersytet i apostolat intelektu / University and intellectual apostolate

Ł. Stefaniak, Utopijny model nauki i jego implikacje / The utopian model of science and its implications

Ks. P. Tarasiewicz, Filozofia w wyższych seminariach duchownych / Philosophy in Catholic theological seminaries

I. Chłodna, Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym / Several remarks on the role of rhetoric in humanistic education

T. Rynkiewicz, Rola uniwersytetu w kulturze - Jan Paweł II (cytaty) / The role of university in culture – John Paul II (quotations)

Ks. P. Roszak, Zanim sięgniesz po Tomasza z Akwinu. Krótki poradnik teologiczny / Before you reach for Thomas Aquinas. Short theological guide

R. McInerny, Dlaczego jestem tomistą? / tłum. z jęz. ang. ks. P. Tarasiewicz / Why I am a thomist

C. L. Hancock, Ku pamięci: w hołdzie Ralphowi McInerny / tłum. z jęz. ang. J. Kiereś / In memoriam: a tribute to Ralph McInerny

J. P. Dougherty, Umiarkowany islam / tłum. z jęz. ang. ks. P. Tarasiewicz / Moderate Islam

P. Vallery-Radot, Odpowiedź na „Przemówienie Étienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej – 29 maja 1947 roku” / tłum. z jęz. fran. K. Wroczyński / The address of Pasteur Vallery-Radot in reply to the speech of Étienne Gilson on the occasion of his admittance to the French Academy on May 29, 1947

Ks. Z. Kieliszek, Fichtego koncepcja wyjątkowości narodu niemieckiego / Fichte’s conception of the uniqueness of German nation

Ks. J. Zając, Terroryzm zagrożeniem moralnym / Terrorism as a moral danger

 

Nr 20

 

„Człowiek w Kulturze” 20 (2008)

Wyzwania współczesnej demokracji

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

P. Jaroszyński, Zachodnia demokracja: szanse i zagrożenia / The Western Democracy: Promises and Threats

H. Kiereś, Jaka demokracja? / What Democracy?

Ł. Stefaniak, Utopia a demokracja współczesna / Utopia and Contemporary Democracy

K. Wroczyński, Kilka uwag o demokracji i sile państwa / Few Remarks About Democracy and the Power of State

M. Drozdek, Demokracja chrześcijańska? / The Christian Democracy?

Ks. J. Świątek, Demokracja w nauczaniu papieży /Democracy in the Teaching of Popes

T. Michaud, Demokracja potrzebuje religii / Democracy Needs Religion

C. Hancock, Amerykańskie społeczeństwo demokratyczne w ocenie Amerykanina / “Warts and All”: An Insider's Appraisal of American Democratic Society

I. Chłodna, Demokracja liberalna i jej wpływ na edukację amerykańską / Liberal Democracy and its Influence on the American Education

P. Pasionek, Demokracja a media / Democracy and Media

S. Castro, Demokracja: refleksja z punktu widzenia estetyki / Democracy: Reflections from the Aesthetics’ Point of View

Z. Pańpuch, Problem demokracji w starożytności / The Problem of Democracy in Antiquity

K. Wroczyński, Sprawiedliwość a prawo w cywilizacji łacińskiej / Justice and Law in the Latin Civilization

P. Borkowski, Woluntaryzm w polityce / Voluntarism in Politics

R. Delfino, Problem natury i zła w świetle prac I. Kanta / The Problem of Nature and Evil in Kant’s Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View and Other Works

M. Zielonka, Miejsce edukacji w twórczości Antonio Rosminiego Serbatiego / The Place of Education in Antonio Rosmini Serbati’s Thought

T. Rynkiewicz, Od „proletariatu” do „człowieka masowego” / From “Proletariat” to “Mass-Man”

J. Deely, The Quo/Quod Fallacy in the Discussion of Realism (Part Two).

T. Zawojska, Dzieje filozofii jako poszukiwanie prawdy. Wojciecha Dzieduszyckiego koncepcja historii filozofii / The History of Philosophy as the Quest of Truth. The Idea of the History of Philosophy in Wojciech Dzieduszycki’s Thought

R. Brzozowski, Dietrich von Hildebrand (1889-1977) – współczesny filozof i etyk / Dietrich von Hildebrand (1889-1977) – A Contemporary Philosopher and Ethicist

 

Nr 19

 

„Człowiek w Kulturze” 19 (2007)

W obronie realizmu

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

Agata Szymaniak, Bibliografia prac Mieczysława A. Krąpca OP oraz opracowania dotyczące jego osoby, poglądów i twórczości.

Katarzyna Stępień, O lubelskiej szkole filozoficznej. Rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem OP.

Andrzej Maryniarczyk SDB, Przełom w dziejach polskiej filozofii. Koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP.

Bp Ignacy Dec, Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP.

Zofia J. Zdybicka USJK, Bóg – Osobowa Prawda i Miłość – ostatecznym celem życia człowieka.

Piotr Jaroszyński, Przezwyciężyć ontologię

Henryk Kiereś, Dramat i teatr a „Poetyka” Arystotelesa.

Piotr Stanisław Mazur, Mieczysława A. Krąpca OP antropologia integralna.

Ks. Paweł Tarasiewicz, Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP.

Krzysztof Wroczyński, Prawo naturalne z perspektywy filozofii Antonia Rosminiego i św. Tomasza z Akwinu.

Paweł Skrzydlewski, Rola filozofii realistycznej w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej.

Imelda Chłodna, Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP.

Wojciech Daszkiewicz, Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP.

Peter A. Redpath, Uczenie się jako przypominanie sobie: tomistyczna droga odzyskania kształcenia na poziomie wyższym, tłum. R. Lizut.

Thomas A. Michaud, Realizm: jedyna droga przekroczenia progu nadziei, tłum. R. Lizut.

Brendan Sweetman, Filozofia i marksizm we współczesnych Chinach: kilka refleksji, tłum. R. Lizut.

Robert Anthony Delfino, Realizm i problem uniwersaliów: rozwiązanie tomistyczne, tłum. R. Lizut.

Curtis Hancock, Filozofia a walka o duszę cywilizacji Zachodu, tłum. ks. P. Tarasiewicz.

Richard J. Fąfara, Spór o rozumienie „filozofii chrześcijańskiej” między É. Gilsonem a H. Gouhierem, tłum. R. Lizut.

Alfredo Marcos, Finalizm biologiczny a problemy ontologiczne: perspektywa arystotelesowska, tłum. K. Wroczyński.

Prudence Allen RSM, A Woman and a Man as Prime Analogical Beings.

John Deely, The Quo/Quod Fallacy in the Discussion of Realism (Part One).

 

Nr 18

 

„Człowiek w Kulturze” 18 (2006)

Antonio Rosmini

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

K. Wroczyński, Antonio Rosmini - koleje życia.

U. Muratore, Antonio Rosmini - od tego, co boskie, do Boga.

M. Krienke, Podmiot i istnienie. Refleksje nad nowożytnością myśli Antonia Rosminiego.

N. Galantino, Pięć ran Kościoła Świętego - historia, utopia, proroctwo.

K. Wroczyński, Antonio Rosmini wobec wydarzeń współczesnych.

A. M. Wierzbicki, Spór o personalizm w etyce: Immanuel Kant - Antonio Rosmini.

K. Wroczyński, Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji Antonia Rosminiego.

M. Barański, Antonia Rosminiego personalistyczna definicja prawa.

P. Borkowski, Filozofia społeczno-polityczna Antonia Rosminiego na tle historycznym i systemowym.

M. Colucci, Czy istnieje Rosminiańska teologia polityczna?.

P. Borkowski, Państwo wobec rodziny, Kościoła, stowarzyszeń. Wzajemne stosunki społeczności ludzkich według Antonia Rosminiego.

U. Muratore, Na czym polega powołanie rosminiańskie?.

C. Bergamaschi, Prezentacja Międzynarodowego Ośrodka Studiów Rosminiańskich.

P. Borkowski (opr.), Bibliografia polska Antonia Rosminiego.

P. Jaroszyński, Od philosophia do tà meta tà physiká.

P. Tarasiewicz, Podstawowe zadanie filozofii w kulturze.

J. Rutkowska-Hajduk, Sumienie i sens w myśli Viktora Emila Frankla.

B. Staniak, Józef Maria Bocheński OP - portret i oblicza erudyty.

 

Nr 17

 

„Człowiek w Kulturze” 17 (2005)

Praca

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

M. A. Krąpiec OP, Ludzki wymiar pracy.

P. A. Redpath, Godność pracy w ujęciu Hezjoda – współczesne refleksje.

H. Kiereś, Praca i sztuka.

M. Marczewski, Rzeczywistość ziemska: praca (Refleksje nad teologią pracy).

P. Tarasiewicz, Praca a naród.

P. Skrzydlewski, Praca człowieka a zniewolenie pracą i terror pracy z perspektywy realistycznej antropologii filozoficznej.

P. S. Mazur, Dwa wymiary bezrobocia.

M. J. Gondek, Rozumienie pracy w cywilizacji arabskiej.

I. Chłodna, Uczenie się jako praca.

P. T. Nowakowski, Deprecjacja pracy i wysiłku w kolorowych pismach dla młodzieży.

P. Jaroszyński, Od SOPHIA do PHILOSOPHIA.

A. Maryniarczyk SDB, Osoba – rodzina – naród a Europa.

K. Wroczyński, Philosophia Christiana jako vera philosophia w ujęciu Antonio Rosminiego.

P. S. Mazur, Francisa Fukuyamy rozumienie godności osoby.

A. Łyskawka, Nietzscheański człowiek po „śmierci Boga”.

H. Majkrzak SCJ, Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu.

I. Chłodna, Początki formowania się amerykańskiego szkolnictwa wyższego.

T. Stępień, Contra torrentem. Życie i twórczość Antona Hilckmana 1900-1970.

J. Rutkowska-Hajduk, Viktor Emil Frankl – świadek nadziei.

M. J. Gondek, Jadwiga Zamoyska i jej program pracy społecznej.

A. Hilckman, Kultura słowiańska (polska) i niemiecka.

E. Voegelin, Namiastka religii.

 

Nr 16

 

„Człowiek w Kulturze” 16 (2004)

Jaka Europa?

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

Czym jest Europa? (rozmowa z o. prof. dr. hab. Mieczysławem A. Krąpcem OP).

P. A. Redpath, Postmodernistyczna Europa na rozdrożu.

V. Possenti, Konstytucja, prawo (naturalne) i religia w „problemie europejskim”.

A. Maryniarczyk SDB, O zapomnianej misji uniwersytetów europejskich.

P. Jaroszyński, Chrześcijaństwo wobec postkomunizmu.

P. Skrzydlewski, U ideowych źródeł nowożytnej europejskiej polityki i prawa – na przykładzie poglądów J. Harringtona.

M. Marczewski, Teologia Europy (Królestwo Boże narodów).

P. S. Mazur, Realistyczny depozyt cywilizacji łacińskiej.

M. J. Gondek, Koncepcja edukacji Kasjodora i jej znaczenie dla kultury Zachodu.

R. T. Ptaszek, Sekty jako zagrożenie dla kultury europejskiej.

P. Tarasiewicz, Korelacja prawdy i wolności w ujęciu Karola Wojtyły.

S. Sołtys, Platońska koncepcja mimesis w ujęciu Leona Goldena.

I. Chłodna, Allan Bloom i antychrześcijańskie źródła edukacji amerykańskiej.

T. Zawojska, Przyszłość Europy z perspektywy Wojciecha Dzieduszyckiego, myśliciela z przełomu XIX i XX wieku.

E. Voegelin, Gnostycka polityka.

 

Nr 15

 

„Człowiek w Kulturze” 15 (2003)

O Encyklopedii

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

W poszukiwaniu prawdy o świecie, człowieku i Bogu – rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem.

Służyć prawdzie. O powodach powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – rozmowa z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem.

M. A. Krąpiec OP, Rola filozofii w kształceniu humanistycznym.

Z. J. Zdybicka USJK, Rola religii w kulturze współczesnej.

H. Kiereś, Rola filozofii w kulturze medialnej.

P. Skrzydlewski, Rola filozofii w życiu społecznym.

P. Jaroszyński, Rola encyklopedii filozoficznych w historii kultury.

A. Maryniarczyk SDB, „Powszechna Encyklopedia Filozofii” w służbie studenta, dziennikarza i polityka.

P. A. Redpath, Geneza encyklopedii a walka sztuk.

A. Lekka-Kowalik, The Routledge Encyclopaedia of Philosophy, między rygorem metodologicznym a polityczną poprawnością.

K. Wroczyński, Antonio Rosmini wobec Wielkiej Encyklopedii Francuskiej.

M. Nawracała-Urban, W pułapce informacji. Krótki przegląd co i gdzie o filozofii.

J. Kożuchowski, Aktualna sytuacja i problemy współczesnego uniwersytetu. Wywiad z prof. B. Waldem.

P. Tarasiewicz, Wywiad z prof. P. Redpathem.

A. Fligiel-Piotrowska, Benedetto Crocego koncepcja sztuki.

T. Zawojska, Mikołaj Gogol (1809-1852).

P. Olszewski, Lema nowa nauka.

B. Otfinowska, W poszukiwaniu własnej tożsamości. O dwuznaczności „roli” kobiety.

I. Chłodna, Rudolfa Steinera antropozoficzna nauka o wychowaniu.

F. Koneczny, Zwierzchnictwo moralności.

F. Koneczny, Potrójna walka o byt.

F. Koneczny, Więcej dobrobytu.

F. Koneczny, Ekonomia i etyka.

E. Voegelin, Duchowa i polityczna przyszłość Zachodu.

P. A. Redpath, Sofistyka i nowoczesne państwo zachodnie.

 

Nr 14

 

„Człowiek w Kulturze” 14 (2002)

Globalizacja

 

SUMMARIES OF THE ARTICLES

 

M. A. KRĄPIEC OP, Osoba i naród wobec globalizmu.

P. TARASIEWICZ, Łacińskie korzenie narodu czyli zanim o globalizmie.

Z. J. ZDYBICKA USJK, Globalizm i religia.

B. CZUPRYN, Antropologiczne podstawy globalizmu.

M. CZACHOROWSKI, Globalizm a prawa człowieka.

P. SKRZYDLEWSKI, Porządek globalistyczny z perspektywy filozoficznej.

P. JAROSZYŃSKI, Od imperializmu do globalizmu.

S. KOWALCZYK, Komunizm a globalizm.

A. GONDEK, Ekologia i globalizm.

M. RYBA, Przemiany społeczne i polityczne w procesie globalizacji.

T. BLOCH, Wieś polska a proces globalizacji.

H. McDONALD, Globalizm contra dystrybutyzm.

D. M. KAPLAN, GMO, WTO i bezpieczeństwo żywności.

H. KIEREŚ, Wolność jako wartość a dobro wspólne.

P. S. MAZUR, Rozumienie rzeczywistości a kryzys kultury.

H. MAJKRZAK SCJ, Starość człowieka jako problem filozoficzny w myśli klasycznej.

M. CZEKAŁA, Apoteoza wstydu w filozofii św. Tomasza z Akwinu.

M. BORUCH, Wychowanie przez sztukę w ujęciu Ireny Wojnar.

Bp S. WIELGUS, Ku odnowie.

J. PASZYŃSKI SJ, Czy telewizja może stanowić zagrożenie dla człowieka?

E. SAKOWICZ, Polska Droga Krzyżowa - Golgota Wschodu.

J. KOŻUCHOWSKI, Sylwetki wybitnych filozofów – Josef Pieper (1904-1997).

 

Nr 13

 

„Człowiek w Kulturze” 13 (2000)

Nowość chrześcijaństwa

 

M. A. KRĄPIEC OP, Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa.

Z. J. ZDYBICKA USJK, Spełnienie się człowieka w religii.

J. PASZYŃSKI SJ, Krótki traktat o powołaniu.

V. POSSENTI, Filozofia jako praeparatio evangelica.

B. CZUPRYN, Poznanie pełnej prawdy o człowieku według Fides et ratio.

A. MARYNIARCZYK SDB, W poszukiwaniu źródeł prawdy.

P. JAROSZYŃSKI, Meandry neoplatonizmu.

Z. PAŃPUCH, Znaczenie cnót dla realizowania się człowieka jako osoby.

H. MAJKRZAK SCJ, O prasumieniu według św. Tomasza z Akwinu.

J. M. JASKÓLSKA, Prawa człowieka – fakt realny czy subiektywne odczucie jednostek?

M. CZACHOROWSKI, Wiek walki z rodziną – ku wiekowi rodziny.

G. HOŁUB SDB, Wobec bioetyki laickiej.

J. CHEŁSTOWSKI, Defekty genetyczne dziecka a prawo do życia.

H. McDONALD, Limits of Knowledge and the Human Person.

H. KIEREŚ, Polityka a religia. Na kanwie myśli F. Konecznego.

M. RYBA, Człowiek, naród, państwo w cywilizacji łacińskiej.

P. SKRZYDLEWSKI, Cywilizacyjne zagrożenia życia osobowego na przykładzie zagrożeń ludzkiej wolności.

W. DŁUBACZ, Polska na rozdrożu.

R. POLAK, Kultura fizyczna w cywilizacji łacińskiej.

K. STĘPIEŃ, Filozofia i góry. Rozmowa z Krzysztofem Wroczyńskim.

 

Nr 12

 

„Człowiek w Kulturze” 12 (1999)

Wzorce w kulturze

 

M. A. Krąpiec OP, Teatr jako sposób życia człowieka.

M. Plisiecka, Współczesny człowiek wobec tragedii greckiej według A. J. Festugiere’a.

B. Czupryn, Antropologiczne podstawy teorii wychowania według J. Woronieckiego.

A. Robaczewski, Doskonałość człowieka celem wychowania.

S. Gałkowski, Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego.

R. Polak, Jacka Woronieckiego głos w sprawie programów szkolnych, cech osobowych nauczyciela oraz zadań wychowawczych szkoły w okresie II Rzeczypospolitej.

K. Stępień, Jacka Woronieckiego „Przewodnik po literaturze religijnej”.

B. Kiereś, Moda na tzw. asertywność.

D. Zalewski, Klasycyzm zamiast modernizmu. Rzecz o edukacji.

A. Maryniarczyk SDB, Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku?

P. Jaroszyński, Globalizm a reforma edukacji w Polsce.

W. Dłubacz, Człowiek w rodzinie.

H. Kiereś, Czy – i kiedy – media są źródłem wiedzy o świecie?

M. A. Krąpiec OP, Sport – usprawnienia czy wyczyny?

Z. Pańpuch, Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych.

H. Kiereś, Źródła i skutki ideologizacji sportu.

E. Sakowicz, „Znaki czasu” – wyzwaniem do ewangelizowania świata.

Z. J. Zdybicka, Antropologiczny kontekst problematyki Boga w „Fides et ratio”.

M. Nawracała-Urban, Wzorce religijne w postawach Świętych Pańskich: św. Jadwiga, św. Teresa od Krzyża, św. Brat Albert.

R. Polak, Jacek Woroniecki – życie i twórczość naukowa.

J. Woroniecki OP, Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu.

J. Woroniecki OP, Pokora i jej rola w stosunkach międzynarodowych.

J. Woroniecki OP, Wady moralne i stopnie ich nasilenia.

 

Nr 11

 

„Człowiek w Kulturze” 11 (1998)

Prawa człowieka

 

M. A. Krąpiec OP, Porządek prawny - rzeczywistość czy fikcja?

J. Jaskólska, Powody i okoliczności proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

J. Jaskólska, Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

F. J. Mazurek, Od mitów do renesansu praw społecznych człowieka

Z. J. Zdybicka USJK, Wolność religijna fundamentem ludzkiej wolności

M. Nawracała-Urban, Religia wobec praw człowieka

M. Czachorowski, Powszednia Deklaracja Praw Człowieka a wychowanie przez prawo

K. Wroczyński, O źródłach treści praw człowieka

P. Jaroszyński, Polityczny fundamentalizm

A. Maryniarczyk SDB, Człowiek - istota otwarta na prawdę i dobro

P. Skrzydlewski, Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka

H. Kiereś, Kultura klasyczna wobec postmodernizmu

Św. Tomasz z Akwinu, O synderezie

F. Koneczny, Elephantiasis prawodawcza

 

Nr 10

 

„Człowiek w Kulturze” 10 (1998)

Feliks Koneczny 1862-1949

 

M. A. Krąpiec OP, Państwo jako rozumny ład dobra.

P. Jaroszyński, Kultura i cywilizacja. Od Cycerona do Konecznego.

A. Maryniarczyk SDB, Logos i ethos filozofii.

A. Robaczewski, Quincunx jako odbicie klasycznej teorii osoby.

K. Stępień, Dobro osoby celem prawa? Na kanwie koncepcji prawa Feliksa Konecznego.

P. Skrzydlewski, Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego.

J. Paszyński, Tożsamość Polski a cywilizacje.

P. Gondek, Rola Kościoła w kulturze polskiej. Na marginesie prac Feliksa Konecznego.

M. Ryba, Polska w XX wieku a cywilizacje.

H. Kiereś, Filozofia a humanistyka.

H. McDonald, Kultura i technokracja.

W. Dłubacz, O obiektywne pojmowanie moralności.

R. Polak, Feliks Koneczny. Biografia uczonego.

F. Koneczny, Cywilizacja bizantyńska.

F. Koneczny, Harmider etyk.

F. Koneczny, Rodowód monizmu prawniczego.

J. R. Nowak, Co to jest antysemityzm?

 

Nr 9

 

„Człowiek w Kulturze” 9 (1997)

Wolność we współczesnej kulturze

 

Jan Paweł II, Przesłanie do uczestników V Światowego Kongresu Filozoficznego „Wolność w kulturze współczesnej”.

M. A. Krąpiec OP, Natura ludzkiej wolności.

V. Possenti, Ku integralnej filozofii wolności.

G. Reale, Przekaz filozoficzny za pośrednictwem mitu i koncepcja wolności u Platona.

W. Chudy, Hegla dwa pojęcia wolności a współczesny kryzys kultury.

A. Maryniarczyk SDB, Wolność a prawda.

Ks. P. Moskal, Życie dla Boga fundamentem wolności.

B. Mondin, Wolność jako istotny i pierwotny czynnik konstytutywny osoby ludzkiej.

P. Jaroszyński, Mądrość i nauka a wolność człowieka.

H. Kiereś, Wolność w sztuce.

M. Schooyans, Wolność ludzka a uczestnictwo w polityce.

K. Wroczyński, O realistyczną filozofię prawa. Polskie doświadczenia.

P. Jaroszyński, Laudacja z okazji 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca.

Z. J. Zdybicka USJK, Przemówienie Dziekana Wydziału Filozofii KUL z okazji 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca.

M. A. Krąpiec OP, O kulturę prawdy.

J. R. Nowak, Słowa zakazane i zapomniane: Czym jest antypolonizm?

W. Dłubacz, Sylwetki wielkich filozofów: Postać i myśl św. Tomasza z Akwinu.

M. D. Philippe, Problem osoby jako szczyt filozofii pierwszej.

 

Nr 8

 

„Człowiek w Kulturze” 8 (1996)

O prawach narodów

 

Jan Paweł II, O prawa narodów.

Ks. S. Wielgus, Teoria ius gentium w średniowiecznej Polsce.

M. A. Krąpiec OP, Co to jest naród?

K. Czuba, Czy media są sprzymierzeńcem narodu?

Z. J. Zdybicka, Religia formująca naród.

K. Olbrycht, Edukacja kulturowa a wychowanie do szacunku dla praw narodowych.

J. M. Jackowski, Nowa ekonomia – zagrożenie narodów. Kierunki podboju.

P. Jaroszyński, Prawo narodów do własnej kultury.

H. Kiereś, Odpowiedzialność artysty wobec narodu.

K. Wroczyński, K. Stępień, O wybranych problemach filozofii prawa.

A. Robaczewski, Prawa ludzkiej osoby – alfabet XXI wieku.

Ks. J. Sochoń, Porzucić świat absurdów.

Sylwetki wielkich filozofów: Arystoteles.

J. Woroniecki OP, Pośmiertna misja Henryka Sienkiewicza.

Św. Tomasz z Akwinu, O cnotach kardynalnych.

 

Nr 6-7

 

„Człowiek w Kulturze” 6-7 (1995)

 

M. A. Krąpiec OP, Czy człowiek bez celu?

J. M. Jackowski, Nowe niebo i nowa ziemia w gnostyckim imperium.

A. Maryniarczyk SDB, Filozoficzne „obrazy” człowieka a psychologia.

P. Jaroszyński, Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu.

Ks. J. Sochoń, La fin. Jacquesa Derridy rozważania o bez-celowości.

W. Dłubacz, Nauka a problem istnienia Boga.

W. Dłubacz, Byt a Bóg w filozofii klasycznej.

H. Kiereś, Klasyczna („prywatywna”) teoria sztuki.

T. Biesaga SDB, Ateistyczny liberalizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej.

T. Biesaga SDB, Źródła zagrożenia rodziny.

K. Wroczyński, Dla kogo konkordat? O tożsamości i przyszłości Polski.

M. Piechowiak, Projekt konstytucji RP i prawa człowieka.

K. Stępień, Afirmacja prawa naturalnego czy pozytywizm prawny.

A. Robaczewski, Czy etyka bez celu?

Ks. P. Moskal, Wolność sumienia, czy prawo i prawda?

Ks. P. Moskal, Metafizyka dziejów.

H. Kiereś, Sztuka religijna czy sacrum w sztuce?

A. Maryniarczyk SDB, Aby przywrócić „mowę” rzeczom.

P. Gondek, Mądrość jako cel filozofii.

H. Kiereś, Zagłada – przemoc – manipulacja.

M. Mylik, Czy istnieje ostateczny cel życia ludzkiego?

W. Kaute, Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego a synteza dziejów Polski Joachima Lelewela.

W. Prusik, Elzenbergowskie pojęcie „woli meta-empirycznej”.

 

Nr 4-5

 

„Człowiek w Kulturze” 4-5 (1995)

 

M. A. Krąpiec OP, Znaki i rzeczywistość.

A. Maryniarczyk SDB, Źródła sporu o miejsce i rolę ratiow rozwoju człowieka (Człowiek a rozum).

Z. J. Zdybicka USJK, Kulturowe zawirowania wokół człowieka końca XX wieku.

P. Jaroszyński, Wokół nowożytnej koncepcji nauki.

K. Żydek, Franciszek Bacon – reformator nauki?

Ks. J. Sochoń, Przekonania – Bóg – moralność (Wybrane głosy z historii filozofii).

K. Wroczyński, Źródła zagrożeń dla praw człowieka.

J. Paszyński, O co chodzi w etyce?

M. Mylik, Teoretyczny a praktyczny wyraz ludzkiego filozofowania.

H. Kiereś, Mimesis: pomiędzy filozofią a humanistyką.

H. Kiereś, Dzieło – arcydzieło.

J. Moskwa, Lekarze czy funkcjonariusze.

W. Dłubacz, ABC etyki społecznej – polityki.

T. Biesaga SDB, Scalanie rozbitego człowieka.

Ks. P. Moskal, Rozumowe podstawy religii chrześcijańskiej w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Z. J. Zdybicka USJK, Dlaczego kompleks feminizmu?

 

Nr 3

 

„Człowiek w Kulturze” 3 (1994)

 

M. A. Krąpiec, Prawa człowieka i ich zagrożenia, s. 5-109.

Z. J. Zdybicka, Religia i polityka, s. 111-132.

A. Maryniarczyk, Dekalog a prawo naturalne, s. 133-150.

K. Wroczyński, Demokratyczne państwo prawne, s. 151-160.

W. Kaute, Problematyka elit w kulturze polskiej, s. 169-193.

P. Jaroszyński, Poeci metafizyczni?, s. 195-201.

H. Kiereś, Pedagogika a sztuka, s. 203-216.

 

Nr 2

 

„Człowiek w Kulturze” 2 (1994)

 

M. A. Krąpiec, Idea „postępu” w krzywym zwierciadle ekologii, s. 17-29.

P. Jaroszyński, Kalokagathia, s. 31-42.

H. Kiereś, Sztuka a prawda, s. 51-69.

M. Boużyk, Potrzeba mitu?, s. 71-93.

P. Moskal, Kłopoty z realizmem filozofii dziejów, s. 95-111.

U. Michalak, Przedfilozoficzne rozumienie rzeczywistości, s. 123-142.

A. Maryniarczyk, Dlaczego tomizm dziś?, s. 143-163.

 

Nr 1

 

„Człowiek w Kulturze” 1 (1993)

 

M. A. Krąpiec, Rozważania o narodzie, s. 5-37.

Z. J. Zdybicka, Dlaczego religia?, s. 39-57.

A. Maryniarczyk, Systemy a filozofia, s. 59-73.

H. Kiereś, Kryzys w sztuce, s. 75-93.

P. Jaroszyński, Rozumieć człowieka, s. 111-128.

M. Boużyk, Mitozofia czyli bankructwo rozumu, s. 139-158.

A. Maryniarczyk, Lekcja z procesu Galileusza, s. 185-189.

P. Jaroszyński, Etyka i współczesne społeczeństwo, s. 191-195.