„Człowiek w Kulturze” 24 (2014)

Cywilizacje wobec multikulturalizmu

 

 

 

 

 

 

Recenzenci artykułów: Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dr hab. Piotr Stanisław Mazur (Akademia Ignatianum w Krakowie), Prof. dr Corina Yoris-Villasana (Universidad Andrés Bello, Caracas, Wenezuela), Prof. dr Alfredo Marcos (Universidad de Valladolid, Hiszpania)

Wydanie książkowe jest wersją pierwotną w stosunku do edycji internetowej. / The printed edition is the reference version of the journal.

Piotr Jaroszyński - Multikulturalizm: poza cywilizacją? / Multiculturalism – outside of civilization?
01_Piotr Jaroszynski.pdf
Dokument PDF [241.7 KB]
Andrzej Maryniarczyk SDB - Osoba a wielokulturowość / Person and multiculturalism
02_Andrzej Maryniarczyk.pdf
Dokument PDF [273.6 KB]
Henryk Kiereś - Uwagi w sprawie kryterium oceny kultury – w związku z tzw. multikulturalizmem / Comments on the criterion of culture - in connection with the so-called multiculturalism
03_Henryk Kieres.pdf
Dokument PDF [271.4 KB]
Mieczysław Ryba - Multikulturalizm w Europie Zachodniej – historia i teraźniejszość / Multiculturalism in Western Europe - history and present
04_Mieczyslaw Ryba.pdf
Dokument PDF [305.3 KB]
Krzysztof Bieliński CSsR - Multikulturalizm: czas Apokalipsy? / Multiculturalism: a time of the Apocalypse?
05_Krzysztof Bielinski.pdf
Dokument PDF [327.6 KB]
Paweł Skrzydlewski - Ideologie wielokulturowości a destrukcja polityki Zachodu / Ideologies of multiculturalism and the destruction of Western politics
06_Pawel Skrzydlewski.pdf
Dokument PDF [432.4 KB]
Kazimierz Maliszewski - Różnorodność kulturowa w Pierwszej Rzeczypospolitej / The cultural diversity of the First Polish Republic
07_Kazimierz Maliszewski.pdf
Dokument PDF [280.4 KB]
Robert Ptaszek - Alternatywne ruchy religijne jako element współczesnego multikulturalizmu / Alternative religious movements as an element of modern multiculturalism
08_Robert Ptaszek.pdf
Dokument PDF [387.6 KB]
James P. Kelly - Życie, wolność i dążenie do szczęścia: refleksje o multikulturalizmie w Ameryce / The life, liberty, and the pursuit of happiness: reflections on multiculturalism in America
09_James P. Kelly.pdf
Dokument PDF [284.0 KB]
Stefan Scholz - Wielokulturowość w Niemczech. Społeczeństwo w poszukiwaniu nowej wizji w czasach niepewności / Multiculturalism in Germany. Society in search of a new vision in times of uncertainty
10_Stefan Scholz.pdf
Dokument PDF [302.7 KB]
Ks. Piotr Roszak - Ars identitatis. Casus mozarabski a iberyjskie doświadczenie graniczności / Ars identitatis. Mozarabic Casus and Iberian experience of boundarity
11_ks. Piotr Roszak.pdf
Dokument PDF [404.7 KB]
Noel Sheth SJ, Wzajemne międzykulturowe relacje pomiędzy katolikami i różnymi kulturami w Indiach / A mutual intercultural leaving between Catholics and Cultures in India
12_Noel Sheth SJ.pdf
Dokument PDF [253.5 KB]
Ks. Bartosz Kleist - Problematyka Boga i Jego Słowa w literaturze naukowej, pięknej, użytkowej i osobistej / The problem of God and His Word in the scientifical, beautiful, useful, personal literature
13_Ks. Bartosz Kleist.pdf
Dokument PDF [322.7 KB]
Ks. Grzegorz Szumera - Biblijne i teologiczne tło filozoficznej teorii ‘creatio ex nihilo’ / Biblical and theological background of the philosophical theory of creatio ex nihilo
14_Ks. Grzegorz Szumera.pdf
Dokument PDF [383.8 KB]
Henryk Majkrzak SCJ - Przyczyny filozofowania / The reasons of philosophical reflection
15_Henryk Majkrzak SCJ.pdf
Dokument PDF [285.4 KB]
Ks. Marcin Sieńkowski - „Czysta praktyczna wiara rozumowa” w polskich przekładach ‘Krytyki praktycznego rozumu’ Immanuela Kanta / “A faith of pure practical reason” in polish translations of the Critique of practical reason by Immanuel Kant
16_ks. Marcin Sienkowski.pdf
Dokument PDF [370.7 KB]
Wacław Grzybowski - Analogia bytu i kontemplacja w „Wybrzeżach pełnych ciszy” bł. Karola Wojtyły / Analogy of being and contemplation in “Shores of Silence” by bł. Karol Wojtyła
17_Wacław Grzybowski.pdf
Dokument PDF [353.3 KB]
Sixto J. Castro - Co jest nie tak z: ‘Nie podoba nam się to’? / What is wrong with: we don’t like it?
18_Sixto J. Castro.pdf
Dokument PDF [318.5 KB]
Wojciech Daszkiewicz - Bronisława Malinowskiego funkcjonalna teoria kultury / Bronislaw Malinowski’s functional theory of culture
19_Wojciech Daszkiewicz.pdf
Dokument PDF [362.7 KB]
Mikołaj Krasnodębski - Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu / Classical culture as the basis of spiritual sovereignty of the university
20_Mikolaj Krasnodebski.pdf
Dokument PDF [331.2 KB]
Anna Wybraniec - Zemsta w ujęciu Feliksa Konecznego, Św. Tomasza z Akwinu i Jana Jakuba Rousseau - porównanie problematyki / Revenge in the terms of Felix Koneczny, St. Thomas Aquinas and Jean-Jacques Rousseau – comparison issues
21_Anna Wybraniec.pdf
Dokument PDF [303.5 KB]
Piotr Szyszkowski - Sportowiec czy gladiator? / Sportsman or gladiator?
22_Piotr Szyszkowski.pdf
Dokument PDF [299.1 KB]
Aniela Danielak - Męstwo w życiu i twórczości Marii Rodziewiczówny / Courage in the life and works of Maria Rodziewiczowna
23_Aniela Danielak.pdf
Dokument PDF [297.3 KB]
Tomasz Błach - Wczesne panegiryki łacińskie Jana Tomasza Józefowicza (1662-1728) / Early Latin panegyrics by John Thomas Józefowicz (1662-1728)
24_Tomasz Blach.pdf
Dokument PDF [380.6 KB]
José Antonio García-Lorente - La filosofía antigua en la configuración del cristianismo primitivo / Ancient philosophy in the process of formation of early Christianity
25_Jose Antonio Garcia-Lorente.pdf
Dokument PDF [325.0 KB]
Imelda Chłodna-Błach - José Ortega y Gasset – życie i dzieło / José Ortega y Gasset – life and work
26_Imelda Chlodna-Blach.pdf
Dokument PDF [287.7 KB]
Iwona Brzozowska - Prezydent Ronald Reagan: czy dobrze przysłużył się światu? / President Ronald Reagan: has he well served the world?
27_Iwona Brzozowska.pdf
Dokument PDF [326.2 KB]
Małgorzata Sosnowska - Niezwykłe życie Vincenta van Gogha / The extraordinary life of Vincent van Gogh
28_Malgorzata Sosnowska.pdf
Dokument PDF [288.1 KB]
Mateusz Kot - Le Corbusier – życie i twórczość / Le Corbusier – Life and Work
29_Mateusz Kot.pdf
Dokument PDF [291.6 KB]